SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
Knjižne izdaje
  ANGLEŠKI JEZIK
  OXFORD®-DZS v dveh knjigah
  Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški
  Mali angleško-slovenski in slovensko-angleški
  NEMŠKI JEZIK
  NIZOZEMSKI JEZIK
  FRANCOSKI JEZIK
  ŠPANSKI JEZIK
  ITALIJANSKI JEZIK
  LATINSKI JEZIK
  HRVAŠKI/SRBSKI JEZIK
  POLJSKI JEZIK
  MADŽARSKI JEZIK
Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS
The Oxford®-DZS Comprehensive English-Slovenian Dictionary
ISBN SK00029940
120.000 gesel
2.238 strani
format: 21 x 27 cm (dve knjigi)
Skupina avtorjev (ur. Simon Krek)
Prva izdaja (2005/2006), prvi natis
Cena: 250,00 €
           

VELIKI ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR OXFORD®-DZS je plod desetletnega sodelovanja med založbama Oxford University Press in DZS, d. d.; Osnovni namen je bil s pomočjo besedilnih korpusov izdelati sodoben, široko uporaben, zanesljiv in uporabniško prijazen angleško-slovenski slovar, ki na eni strani beleži stanje sodobne angleščine in slovenščine, na drugi pa odseva aktualna sporazumevalna razmerja med jezikoma. Zato novi slovar ni zgolj predelava ali nadgradnja katerega od že obstoječih starejših angleško-slovenskih slovarjev, temveč povsem nov izdelek s 120.000 iztočnicami, kar ga uvršča v skupino velikih dvojezičnih slovarjev. Novi slovar celovito pokriva obsežno angleško splošno besedišče in strokovno izrazje, poleg tega pa vključuje tudi britanske in ameriške različice, okrajšave ter lastna imena. Še posebej so dragoceni številni primeri rabe, pridobljeni iz avtentičnih angleških besedil, ter natančna in izčrpna obdelava za slovenskega uporabnika dokaj težavne angleške frazeologije.

Priloga uvodne strani druge knjige z navedbo avtorjev (pdf datoteka, 108 KB)

Slovar je namenjen najširšemu krogu slovenskih uporabnikov angleščine in je temeljni priročnik tako za tehnične kot književne prevajalce, učitelje, študente in dijake, pa tudi poslovneže in politike — skratka, slovar je nepogrešljiv za vse, ki se pri delu ali zasebno kakorkoli srečujejo z angleščino.

Slovarska baza, na podlagi katere je nastal osnovni geslovnik oz. izbor izhodiščnega jezika, je prevzeta iz angleško-francoskega slovarja The Oxford-Hachette French Dictionary (Oxford University Press, 1994), vendar temeljito prirejena in dopolnjena za potrebe angleško-slovenske protistave. H kakovosti in zanesljivosti slovarja je prispevala cela vrsta enojezičnih slovarskih in korpusnih virov: na angleški strani britanska besedilna korpusa Bank of English (BoE) ter British National Corpus (BNC), na slovenski strani pa referenčni Korpus slovenskega jezika FIDA kot pomembno dopolnilo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Izdelek je rezultat temeljito načrtovanega soavtorskega dela širše skupine strokovnjakov z različnih področij: leksikografk in leksikografov z anglistično izobrazbo, slovenistk in slovenistov ter vrste zlasti področnih svetovalcev in svetovalk.

Priloga Aleš Pogačnik: O lastnih imenih (pdf datoteka, 479 KB)

Novi angleško-slovenski slovar je enosmerni dvojezični vir, ki omogoča slovenskemu uporabniku pasivno rabo oz. dekodiranje, tj. razumevanje pisane in govorjene angleščine, in ni obenem namenjen angleškim govorcem za potrebe enkodiranja, torej za tvorbo slovenskih besedil.

Osnovna naloga slovarja je pomagati uporabniku pri razumevanju angleških besedil in pri prevajanju iz angleščine v slovenščino. Iz te predpostavke izhajajo praktično vsa vodila o zgradbi in posebnostih slovarja, tako na ravni makrostrukture oz. geslovnika kot na ravni mikrostrukture oz. vsebine geselskega članka.

Znotraj geselskega članka se ta usmeritev kaže predvsem v osredotočenosti na prevodne ustreznice in nekoliko manj na samo pomensko zgradbo iztočnice ter t. i. strukturne primere rabe, torej “osnovne” stavčne primere, kjer je uporabljen glagolski nedoločnik, na drugih stavčnočlenskih mestih pa sta najsplošnejši nadpomenki “kdo”, “kaj”.

Geselski članek je sestavljen tako, da je mogoče v njem čim hitreje najti ustrezno informacijo, še zlasti, kadar je geslo obsežno. Nov tip informacije, kot je npr. nova besedna vrsta, nov pomen ali nov idiom, je vedno uveden v novi vrstici, izbrane vizualne strategije, zlasti posebni simboli in tipografije, pa omogočajo relativno preprost dostop do želenih podatkov. Najpomembnejšo informacijo v dvojezičnem slovarju — prevod — vedno uvaja črni trikotnik, ki uporabnika povede prek zapisov v zaglavju iztočnice, kjer so podatki o izgovorjavi, besedni vrsti, nepravilni množini ipd.

Priloga Zasnova slovarja (pdf datoteka, 409 KB)

V nizu neposrednih prevedkov so navedene vse tiste prevodne ustreznice, ki so uporabne v zadostnem številu splošnih sobesedil, če pa gre za ustreznico v omejenih kontekstih, je ta ilustrirana samo s primeri rabe. V primerih, ko angleške iztočnice v določeni besedni zvezi ni mogoče prevesti v slovenščino preprosto z izbiro enega od ponujenih neposrednih prevedkov, prevodno rešitev nakazuje primer s prevodnim odmikom ali primer tipične (skladenjske)
pretvorbe, ki je pri prevajanju pogosto potrebna, če želimo naraven, idiomatski prevod v slovenščino.

Podatki o rabi in pogostosti morfemsko-tvorbeno predvidljivih gesel, t. i. izpeljank, so bili pridobljeni zlasti iz besedilnih korpusov in tudi širše z interneta. V skladu s tem so nekatere izpeljanke iz angleških slovarskih virov obdelane natančneje (npr. accomplishment), tiste pa, ki obstajajo skoraj izključno kot teoretične oblike in torej v sodobni angleščini nimajo jezikovne realnosti, niso bile vključene v geslovnik (npr. dactylographer).

Pri stilnem in področnem označevanju vzpostavlja slovar jasno razliko med pogovorno besedo ali slengizmom na eni ter knjižnim izrazom na drugi strani, terminološko obarvana gesla in ozko strokovne izraze pa od splošnega besedišča praviloma ločujejo področne oznake. Časovne stilne oznake sporočajo, da gre za zastarelo ali starinsko rabo besede. Slovar ponuja stilno ustrezne prevode oziroma stilne približke, kar je še zlasti pomembno pri pogovornih ter slengističnih izrazih.
V slovarju sta enakovredno zastopana oba spola; v tem duhu smo se izogibali tudi stereotipnim predstavam o moških in ženskah vlogah. To se kaže tako slovnično-formalno, na ravni iztočnic in neposrednih prevedkov (velja zlasti za vršilce dejanj) kot tudi vsebinsko, na ravni ilustrativnega gradiva. Glede na tradicionalno, a vedno manj samoumevno pravilo oziroma predpostavko, da je moška slovnična oblika nevtralna, se je zato pojavila marsikatera dilema v uredniški politiki, saj je bilo drugo temeljno vodilo opisovanje in ne predpisovanje jezika. Uravnotežena raba spolov v slovarskem delu zagotavlja vernejšo odslikavo medčloveških razmerij v zunajjezikovni realnosti. 

Priloga Iz druge knjige Velikega angleško-slovenskega slovarja Oxford®-DZS je pomotoma izpadlo 19 gesel, od seigneur do seldom (pdf datoteka, 51 KB).

    
    
    
    


Anketa
Za moje potrebe zadoščajo brezplačni slovarji na spletu?
 Ne, ker je težko odkriti pravi pomen prevoda
 Da
 Ne vem
© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov