SLOVARJI SLOVAR BESEDA PREVOD

SLOVENSKI ANGLEŠKI NEMŠKI FRANCOSKI ŠPANSKI ITALJANSKI LATINSKI HRVAŠKI SRBSKI MAKEDONSKI ČEŠKI SLOVAŠKI POLJSKI RUSKI MADŽARSKI SLOVAR

SLOVENIAN ENGLISH GERMAN FRENCH SPANISH ITALIAN LATIN CROATIAN SERBIAN MACEDONIAN CHECH SLOVAK POLISH RUSSIAN HUNGARIAN DICTIONARY

SSKJ FIDA OXFORD Password (English Dictionary for Speakers of Slovenian) POSLOVNI SLOVAR BUSINESS DICTIONARY Dictionnarie du francais Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM

MREŽNE RAZLIČICE ELEKTRONSKIH SLOVARJEV

Vstopna stran
 E-trgovina AKTA ALEA Epicenter Izobraževalni portal Vsi učbeniki
išči
 
e-slovarji
Iskanje po slovarjih
Pozabljeno geslo
Slovarske zbirke
Največji ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR
Prednosti e-slovarjev DZS
Cenik in časovni dostopi
Delo z e-slovarji
Koristni uporabniški napotki
Info. in splošni pogoji
E-trgovina DZS
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Delo z e-slovarji

Kazalo
I. Iskalno polje
   Nadomestni znaki
   Logični vezniki
II. Oblike iskanja
III. Seznam slovarjev
IV. Seznam zadetkov
V. Vsebina
VI. Pojasnilo               

I. Iskalno polje
Osnovna oblika iskanja je iskanje z malimi črkami razširjene slovenske abecede: a, b, c, ć, č, d, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, š, t, u, v, w, x, y, z, ž. To so hkrati tudi vse črke, ki jih lahko vnašate s slovensko tipkovnico (Slovenian Keyboard).
Če v iskalnem nizu vpišete veliko začetnico, jo bo iskalnik upošteval; če uporabljate le male črke, bo program med najdene pojme uvrstil tudi tiste, ki se npr. začnejo z veliko začetnico: iskanje "the" bo našlo "The", "the", "THE" ipd., iskanje "The" le "The", "THE" pa le "THE".
Iščete lahko tudi z drugimi črkami, ki so v slovenščini redkejše (npr. črke z ostrivci, krativci in drugimi diakritičnimi znamenji). V iskalno polje jih lahko vnesete s pomočjo umetne tipkovnice, do katere pridete s klikom na polje "Posebni znaki" desno od iskalnega polja.
Če v iskalni niz vpišete "Tür", boste v nemško-slovenskem slovarju dobili en zadetek, geslo vrata. Program bi to geslo našel tudi, če bi bil iskalni niz "tur", ne bi ga pa našel, če bi bila le ena od črk mala črka razširjene slovenske abecede: iskanji "Tur" ali " tür" nista pravilni.
Posebne znake lahko iščete tudi brez posebne tipkovnice, in sicer tako, da v zavitem oklepaju zapišete črko, ki ji sledi eden od naslednjih znakov: / (za ostrivec, npr. {e/} za é), \ (krativec, npr. {e\} za è), ^ (širina, npr. {e^} za ê), : (preglas, npr. {e:} za ë).
Najpogostejša ločila (pika . dvopičje : podpičje ; klicaj ! pomišljaj/vezaj - znak za 'in' &) lahko iščete tudi brez zavitih oklepajev, druga pa le znotraj zavitih oklepajev.
Piko najdete tako z iskanjem "." kot "{.}", vprašaj pa le z iskanjem "{?}". Z iskanjem "*-off" ali "*{-}off" boste npr. našli vse besede z dostavkom -off.

Nadomestni znaki
1. Zvezdica (*) nadomešča niz katerihkoli znakov in je še posebej uporabna takrat, ko npr. želimo poiskati besedo v sklonu.
Z iskalnim pogojem "stol*" bo program našel vse besede, ki se začnejo na stol- (torej tudi besede, kot so npr. stolu, stolnica, stolpnice, stolp ipd.); z iskalnim pogojem "stolnic*" bo našel vse oblike besede "stolnica"; z iskalnim pogojem "*ica" pa bo našel vse besede, ki se končajo na -ica; z iskanjem "n*gla*ni" bo program našel vse besede, ki se začnejo na n-, vsebujejo tričrkovje gla in se končajo na -ni.
2. Vprašaj (?) nadomešča en sam znak in je še posebej uporaben npr. pri reševanju križank.
Z iskalnim pogojem "Jo?c?" bo program našel vse besede s petimi črkami, ki se začnejo z velikim J ter mu sledijo o, neznana črka, c in neznana črka.
3. Podčrtaj (_) je znak, ki povezuje dve besedi ali več besed.
Z iskalnim pogojem "Prešernov*_nagrad*" bo program našel vsa gesla z besedno zvezo "Prešernova nagrada" (zaradi * tudi z oblikami v sklonih); z iskalnim pogojem "organizac*_združen*_narod*" bo program našel vse oblike besedne zveze "Organizacija združenih narodov"; z iskalnim pogojem "pravo_ime" bo program našel le besedno zvezo "pravo ime".

Logični vezniki
1. Presledek ( ) je logični veznik IN.
Iskalni niz "ljubljan* 1870" bo našel vsa gesla z besedo Ljubljana, tudi v sklonih in pridevniških oblikah, vsebovati pa morajo tudi [letnico] 1870.
2. Klicaj (!) je logični veznik NE.
Iskalni niz "red* !sam*" bo našel vsa gesla, ki se začnejo na red-, ta pa ne vsebuje besede/okrajšave "sam*" [samostalnik].
3. Vejica (,) je logični veznik ALI.
Iskalni niz "die,der" bo našel vsa gesla, ki vsebujejo bodisi besedo "die" bodisi besedo "der".

Logične veznike lahko združujete.
Z iskalnim nizom "the_best great*,small* !biol*" boste našli vsa gesla z besedno zvezo "the best", ki vsebuje besedo "great" ali "small", ne pa tudi besede/okrajšave "biol*" [biologija].

II. Oblike iskanja
Programski vmesnik portala e-slovarji omogoča iskanje po štirih slovarskih sklopih:
- Iztočnica: iskalnik bo poiskal vsa gesla, kjer se iskalni niz pojavlja zgolj v geselski iztočnici (v knjižnih izdajah je to naslovna beseda gesla, praviloma navedena v odebeljeni pisavi).
Iskalni niz "lev" bo našel gesla, pri katerih je lev (ena) od besed v iztočnici.
- Povsod: če ste izbrali to obliko iskanja, iščete po celotnem besedilu slovarske zbirke (full-text search).
Iskalni niz "*ti" bo našel vse besede, tako v iztočnicah kot razlagah, ki se končajo na -ti.
- Levo: je oblika iskanja, ki je pogosta za zahtevno iskanje po dvojezičnih slovarjih; išče tako po iztočnicah kot frazah, primerih, besednih zvezah ipd. prvega od navedenih jezikov.
Poizvedba "bon" po slovensko-nemškem slovarju bo vrnila seznam tistih gesel, kjer je beseda "bon" del slovenskega besedila (ne pa nemškega).
- Desno: je obratno kot iskanje Levo iskanje po desnem delu slovarja.
Poizvedba "bon" po slovensko-nemškem slovarju bo vrnila seznam tistih gesel, kjer je beseda "bon" del nemškega besedila (ne pa slovenskega).

III. Seznam slovarjev
Ko je iskanje opravljeno, se prikaže številčni seznam zadetkov v vseh slovarjih na portalu. Število zadetkov se pojavi ob posameznem slovarju glede na izbrani tip iskanja (po iztočnici, povsod, levo ali desno).
Neaktivni slovarji, slovarji, do katerih ne morete dostopati (se nanje niste naročili ali pa ste že izkoristili brezplačni preizkus), so obarvani sivo; tudi ob teh se izpiše število zadetkov.
Klik na vrstico neaktivnega slovarja bo odprl novo okno, prek katerega boste lahko kupili dostop do slovarja. Klik na vrstico aktivnega slovarja pa bo odprl seznam zadetkov.
Vse slovarske zbirke na portalu so bile objavljene v knjižni, nekatere tudi v elektronski obliki in so avtorsko zaščitene. Avtorji in založba vsebine virov za internetno objavo na portalu e-slovarji niso spreminjali, morebitne posodobitve in popravki pa so del poslovne odločitve založbe, ki jih bo pravočasno najavila.

IV. Seznam zadetkov
Do seznama zadetkov pridete s klikom na vrstico kateregakoli aktivnega slovarja; enakopisne iztočnice (npr. prst v pomenu tla ali kot del roke/noge) so v nekaterih slovarjih še dodatno označene z arabsko številko.
Seznam zadetkov je omejen na 50 gesel. Če želite nadaljevati z iskanjem enakega besednega niza (ker je očitno, da je zadetkov več in se seznam nadaljuje), boste morali poostriti iskalne pogoje.
Poizvedba "the" po Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford®-DZS bo tudi v primeru, da iskanje omejite le na iztočnice, dala 85 zadetkov. Ker je prvih 50 iztočnic navedeno po abecedi, med njimi ne bo gesla "the". Kako torej do vsebine tega gesla? Ena od možnih poti je, da izberete iskanje povsod, v iskalno polje pa vpišete "the člen" (saj veste, da iščete besedo s to slovnično kategorijo). S temi, strožjimi pogoji ste seznam skrčili na 21 zadetkov, med katerimi je tudi iskano geslo "the".

V. Vsebina
Do vsebine posameznega gesla pridete s klikom na vrstico v seznamu zadetkov. Na isti strani kot vsebina izbranega gesla je ponovno prikazan tudi seznam zadetkov, s katerega lahko izberete naslednje geslo.

Mesto naglasa v besedi
Spletni iskalnik je zasnovan tako, da naenkrat išče po več različnih slovarskih bazah. Slovarji različnih avtorjev so bili zasnovani na različne načine – skladno z naglasnimi normami posameznega jezika. Označitve naglasnih znamenj in mesta naglasa v geselski iztočnici smo poenotili v okviru danih možnosti. 

Naglasna znamenja v slovarjih lahko zaznamujejo:
1. podčrtaj pod naglašeno črko/črkami (v izgovoru): jastreb, giornalismo, aneks;
2. podčrtaj pod naglašeno črko/črkami in kakovost izgovorjenega samoglasnika v oglatem oklepaju za iztočnico: ekstrem [é], advent [ê], giornaliero [è];
3. podčrtaj in naglasno znamenje hkrati (označuje mesto in kakovost naglasa v izgovoru, praviloma pa se ne izpisuje): kólo, koló, pribòr, anéks;
4. pravopisno zahtevano naglasno znamenje, ki obenem označuje tudi mesto/kakovost naglasa v izgovoru: città, caffè, crêpe.

VI. Pojasnilo
Slovarske zbirke, objavljene na portalu, niso povsem poenotene. Osnovno vodilo pri združitvi zelo različnih slovarskih podatkovnih baz je namreč: ponuditi uporabniku možnost nazornega uvida v različne rešitve. So namreč avtorska dela, ki so jih v različnih obdobjih napisali različni avtorji. Čeprav so bile (večkrat) objavljene, v knjižni ali elektronski obliki, se zavedamo, da niso popolne in da je v njih še vedno nekaj motečih napak.
Zato bomo veseli vsakega popravka ali pripombe in se vam zanje že vnaprej zahvaljujemo. Posredovane bodo urednikom za leksikografijo ali avtorjem, ki jih bodo preučili in po presoji vključili v prvo posodobljeno različico.
Lahko jih pošljete na naslov: e-slovarji@dzs.si.

 

© DZS d.d. 2007 | Kontakt |Pravno obvestilo|Splošni pogoji za e-slovarje|Kolofon | Politika piškotkov